Voorstelling
De OCMW’s van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar werken sinds 1988 samen om hun sociale dienstverlening naar elke inwoner van de Middenkempen te optimaliseren. Die samenwerking heeft de naam ISOM gekregen, Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s Middenkempen.

In 2003 werd gekozen voor een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (OCMW-decreet, art. 219 ev.) als structuur voor het samenwerkingsverband.

ISOM wordt vandaag aangestuurd door volgende overlegorganen:

- De Adviesgroep is bevoegd voor de operationele aansturing en samenwerking met de diverse sociale diensten. De Adviesgroep komt maandelijks samen.
 
- De Beleidsgroep bepaalt de strategische en beleidsmatige keuzes van het samenwerkingsverband. De beleidsgroep komt tweemaandelijks samen.

 - Het Dagelijks Bestuur komt tweemaandelijks samen.
 
- Een Algemene Vergadering die toegankelijk is voor alle personeelsleden van de betrokken OCMW’s en intergemeentelijke diensten enerzijds en alle geïnteresseerde mandatarissen anderzijds, komt jaarlijks samen.